Otvorili sme pre vás nové odberové pracovisko v BRATISLAVE.

Obchodné podmienky platné od 1.5.2022

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Poskytovateľ služieb – synlab slovakia s. r. o., Limbova 5, 831 01 Bratislava, identifikačné číslo: 35 878 151, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 30922/B (ďalej len „Poskytovateľ“). Poskytovateľ je držiteľom platného povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, klinická imunológia a alergológia, klinická mikrobiológia a hematologická a transfúziologická ambulancia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o poskytovateľoch“).
1.2. Kontaktné údaje Poskytovateľa, dodacia adresa: Limbova 5, 831 01 Bratislava, e-mailová adresa: SKcallcentrum@synlab.com , telefón: 0800 800 234.
1.3. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) vymedzujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služby (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi Poskytovateľom a inou fyzickou osobou (ďalej len „Objednaváteľ) prostredníctvom internetového obchodu Poskytovateľa. Internetový obchod prevádzkuje Poskytovateľ na internetovej adrese: http://www.eshop-synlab.sk prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „Webové rozhranie obchodu“).
1.4. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri používaní webovej stránky Poskytovateľa umiestnenej na adrese http://www.eshop-synlab.sk (ďalej len „Webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.
1.5. Predmetom Zmluvy je okrem iného povinnosť Poskytovateľa poskytovať Objednávateľom objednané služby poskytované Poskytovateľom a ponúkané Poskytovateľom na Webovej stránke (ďalej len „Služby“). Služby sa poskytujú príjemcovi Služby, ktorým môže byť aj osoba odlišná od Objednávateľa (ďalej len „Príjemca“).
1.6. Poskytovateľ poskytuje Služby v súlade so Zákonom o zdravotnej starostlivosti a na základe platného povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Webová stránka obsahuje zoznam služieb ponúkaných Poskytovateľom a ich všeobecný popis a účel.
1.7. Objednávateľ môže objednať poskytnutie obdobnej služby u akéhokoľvek iného poskytovateľa obdobných zdravotných služieb, Objednávkou Služby Objednávateľ potvrdzuje, že Objednávku urobil bez akéhokoľvek nátlaku. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi pred výkonom Služby zrozumiteľné informácie o spôsobe výkonu Služby, postupe a prípadných možných následkoch. Musí mu byť umožnené kladenie doplňujúcich otázok k poskytovanej Službe. Ak informácie nedostane, je oprávnený výkon Služby odmietnuť.
1.8. Ustanovenia odlišné od Obchodných podmienok, môžu byť dohodnuté v Zmluve. Odlišné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.
1.9. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.
1.10. Znenie Obchodných podmienok môže Poskytovateľ meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.
1.11. Odoslaním objednávky Objednávateľ potvrdzuje, že sa s týmito Obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.
1.12. Objednávateľ berie na vedomie, že na účely úpravy jeho vzťahu k Poskytovateľovi sa za účinné považujú Obchodné podmienky v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie Objednávateľa na Webovej stránke môže Objednávateľ pristupovať k svojmu užívateľskému rozhraniu. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Objednávateľ vykonávať objednávanie Služby (ďalej len „Užívateľský účet“). Pri registrácii na Webovej stránke Objednávateľ uvádza: užívateľské meno (meno a priezvisko), dátum narodenia, e-mail, heslo, a prípadne súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení Poskytovateľa. Úspešná registrácia je potvrdená Poskytovateľom potvrdzujúci e-mailovou správou. Pri objednávaní Služby je Objednávateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Objednávateľ pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Objednávateľ nesie zodpovednosť za uvedenie akéhokoľvek nesprávneho údaju. Údaje uvedené Objednávateľom v Užívateľskom účte a pri objednávaní Služby sú Poskytovateľom považované za správne.
2.2. Webové rozhranie obchodu umožňuje Objednávateľovi objednať si Službu aj bez registrácie priamo z Webového rozhrania obchodu. Pri objednávaní Objednávateľ uvádza: meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefonický kontakt, fakturačné údaje. Údaje Objednávateľa nezostávajú uložené v databáze Poskytovateľa, s výnimkou fakturačných údajov (meno, priezvisko, bydlisko), ktoré budú spravované výlučne za účelom účtovných záznamov Poskytovateľa. Ak Objednávateľ udelí výslovný súhlas s použitím svojho osobného údaje, e-mailovej adresy, k zasielaniu obchodných oznámení Poskytovateľa, bude v databáze Poskytovateľa uložený aj tento údaj na jeho využitie, za Objednávateľom odsúhlaseným účelom.
2.3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom Objednávateľa. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu Užívateľskému účtu a je zodpovedný za porušenie povinnosti mlčanlivosti alebo akékoľvek zverejnenie svojho užívateľského mena a hesla tretej strane.
2.4. Objednávateľ nie je oprávnený povoliť používanie Užívateľského účtu tretej strane.
2.5. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Užívateľský účet, a to najmä ak Objednávateľ nepoužíva svoj Užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov, alebo ak Objednávateľ poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy (vrátane Obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou Zmluvy), najmä opakovane porušil povinnosť dostaviť sa v dohodnutom čase na dojednané miesto na poskytnutie objednanej Služby alebo zaplatiť dohodnutú cenu Služby.
2.6. Objednávateľ berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť k dispozícii 24/7, najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvéru a softvéru Poskytovateľa, alebo potrebnú údržbu hardvéru a softvéru tretej strany.

3. UZAVRETIE ZMLUVY

3.1. Všetky prezentované Služby umiestnené vo Webovom rozhraní obchodu sú informatívne a Poskytovateľ nie je povinný uzatvoriť zmluvu týkajúcu sa tejto Služby.
3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o Službách, laboratórnych metódach vrátane cien každej Služby. Ceny Služieb sú oslobodené od DPH (viď  odst. 4.2.). Ceny Služieb zostávajú v platnosti, pokiaľ sú zobrazené vo Webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť Poskytovateľa uzatvárať Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok alebo so zľavou v závislosti od konkrétnych podmienok Objednávateľa a akcie Poskytovateľa.
3.3. Pre objednanie Služby vyplní Objednávateľ objednávkový formulár vo Webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár (ďalej len „Objednávka“) obsahuje najmä informácie o:

 1. objednanej Službe (objednávanou Službu balíčky vyšetrení alebo samostatné laboratórne metódy „vloží“ Objednávateľ do elektronického nákupného košíka Webového rozhrania obchodu),
 2. po ukončení vkladania vybraných produktov do košíka má Objednávateľ možnosť uplatniť zľavové kupóny, darčekové poukazy a prechádza na vlastnú Objednávku, počas ktorej je požiadaný o zadanie fakturačných údajov,
 3. spôsobu úhrady ceny Služby,
 4. informácie o možných dodatočných nákladoch,
 5. po potvrdení je Objednávka uložená v systéme na ďalšie spracovanie a Objednávateľovi sa odošle e-mail s informáciami o potvrdení Objednávky,
 6. zároveň s vytvorením objednávky vzniká záznam v on-line platobnej bráne ComGate - Objednávateľ je o tejto skutočnosti informovaný v samostatnom e-mailu, kde môže overiť stav platby,
 7. ak je v rámci dokončenia Objednávky úspešne vykonaná aj online platba cez platobnú bránu, je po vykonaní odberu vzoriek podľa objednávky Objednávateľa, odoslaný na e-mailovú adresu Objednávateľa automatický e-mail o zmene stavu objednávky a s týmto emailom je zasielaná faktúra-daňový doklad.

3.4. Pred odoslaním Objednávky môže Objednávateľ skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré vložil do Objednávky, a to aj s ohľadom na možnosť odhaliť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Objednávku odošle Objednávateľ kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku s povinnosťou platby". Údaje uvedené v Objednávke sú Poskytovateľom považované za správne. Poskytovateľ bezodkladne po obdržaní Objednávky objednávku potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Objednávateľa uvedenú vo Webovom rozhraní obchodu či v Objednávke (ďalej len „Elektronická adresa Objednávateľa“).
3.5. Poskytovateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky (množstvo, vyššie ceny) požiadať Objednávateľa o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.6. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Objednávateľom vzniká doručením potvrdenia Objednávky (akceptáciou), tým je uzatvorená zmluva.
3.7. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť akúkoľvek Objednávku Objednávateľa, ktorý pri plnení predchádzajúcich Zmlúv opakovane podstatne porušil Zmluvu. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä to, ak Objednávateľ opakovane nenastúpil v dohodnutom čase a mieste na poskytnutie Služby alebo nezaplatil cenu.
3.8. Objednávateľ súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi pri používaní prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (náklady na pripojenie na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), si Objednávateľ hradí zo svojho.

4. CENA SLUŽBY A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cena Služieb je uvedená na Webovej stránke Poskytovateľa.
4.2. Plnenie je oslobodené od DPH v zmysle § 29 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
4.3. Cenu Služby môže Objednávateľ uhradiť Poskytovateľovi:

 1. bezhotovostne platobnou kartou – platba online prostredníctvom platobnej brány pomocou platobnej karty.
 2. bezhotovostne on-line bankovým prevodom - platba prostredníctvom internet bankingu - Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, VÚB Banka

Prevádzkovateľ platobnej brány je:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

4.4. Poskytovateľ nevyžaduje od Objednávateľa zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. 4.3. Obchodné podmienky týkajúce sa povinnosti zaplatiť cenu Služby vopred.
4.5. V prípade bezhotovostnej platby je Objednávateľ povinný zaplatiť cenu Služby spoločne s uvedením variabilného symbolu platby.
4.6. Prípadné zľavy z ceny Služby poskytnuté Poskytovateľom Objednávateľovi nie je možné vzájomne kombinovať.
4.7. Poskytovateľ vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe Zmluvy Objednávateľovi daňový doklad. Poskytovateľ je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad vystaví Poskytovateľ Objednávateľovi po uhradení ceny a čerpanie objednanej Služby a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Objednávateľa.

5. MIESTO A DÁTUM POSKYTNUTIA SLUŽBY

5.1. Poskytovateľ poskytuje služby na adresách prevádzok uvedených na tejto Webovej stránke.
5.2. Konkrétny termín a miesto poskytnutie Služby si volí Príjemca Služby a môže ho vopred dojednať telefonicky, alebo priamo v niektorej z prevádzok Poskytovateľa. Ak Objednávateľ objedná termín pre poskytnutie Služby v lehote na odstúpenie od Zmluvy (t.j. 14 dní od uzatvorenia Zmluvy) svojou objednávkou konkrétneho termínu a súčasne za splnenia podmienky, že Služba je poskytnutá v termíne, Objednávateľ zakúpením Služby výslovne súhlasí s tým, že nie je oprávnený v tomto prípade od Zmluvy odstúpiť.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Objednávateľ berie na vedomie, že podľa ustanovení § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z.z.“), stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od Zmluvy, ak bolo poskytovania Služby započaté pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, t. j. do 14 dní od uzavretia Zmluvy.
6.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 6.1. má Objednávateľ v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. b) Zákon č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy musí byť Poskytovateľovi preukázateľne doručené na adresu pre doručovanie. Doručením odstúpenia od Zmluvy vykonaného v súlade s týmto článkom sa záväzky vyplývajúce zo Zmluvy od začiatku ruší. Odstúpenie od Zmluvy musí byť Poskytovateľovi aspoň odoslané v lehote uvedenej v prvej vete tohto ustanovenia. Uplatnenie práva na odstúpenie od Zmluvy musí Objednávateľ urobiť voči Poskytovateľovi formou jednostranného právneho pojednávania, napr. Listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, alebo e-mailom na adresu: SKcallcentrum@synlab.com.
6.3. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak mu nie sú poskytnuté zrozumiteľné informácie o plnení Služby.
6.4. Poskytovateľ je povinný v prípade odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom vrátiť Objednávateľovi všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpenie.
6.5. Pre vrátenie platieb je Poskytovateľ povinný použiť rovnaký platobný prostriedok, ktorý Objednávateľ použil pre pôvodnej transakcie, ak nebude medzi stranami dohodnuté inak a nevzniknú tým ďalšie náklady.

 7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ ide o práva vyplývajúce z vadného plnenia, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.
7.2. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Služba, ktorú poskytuje, nemá vadu, najmä za to, že Služba:

 1. má vlastnosti deklarované Poskytovateľom,
 2. je poskytovaná správne,
 3. jej poskytnutie vyhovuje ďalším požiadavkám právnych predpisov, najmä ustanovenia § 4 a nasl. zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o zdravotnej starostlivosti“).

7.3. Práva z vadného plnenia uplatňuje Objednávateľ u Poskytovateľa na adrese pre doručovanie: Limbova 5, 831 01 Bratislava.
7.4. Za okamih uplatnenia reklamácia sa považuje okamih, keď Poskytovateľ dostal od Objednávateľa písomnú reklamáciu.

8. ĎALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Poskytovateľ je tiež vo vzťahu k Objednávateľovi viazaný všetkými povinnosťami vyplývajúcimi zo Zákona o zdravotnej starostlivosti.
8.2. Výsledky poskytnuté Služby je Poskytovateľ oprávnený na výslovnú žiadosť Príjemcu oznámenú Poskytovateľovi pri vyplňovaní žiadanky na vyšetrenie poskytnúť:

 1. osobným vyzdvihnutím v mieste odberu,
 2. prostredníctvom elektronickej správy elektronicky šifrované doručenej na uvedenú adresu elektronickej pošty, ktorú osoba uviedla pri uplatnení Služby u Poskytovateľa na žiadanke,
 3. písomne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb,
 4. v  prípade vykonaného testu RT-PCR na prítomnosť nového koronavírusu SARS-CoV-2, Poskytovateľ zašle výsledky bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od prijatia vzorky na vyšetrenie, a to na e-mailovú adresu, alebo prostredníctvom SMS. Výsledky sa zasielajú osobe, ktorá uplatnila Službu pre vyšetrovanie u Poskytovateľa a uviedla svoje údaje na žiadanke.

8.3. Objednávateľ berie na vedomie, že všetky výsledky, ktoré mu, alebo Príjemcovi, budú doručené Poskytovateľom v akejkoľvek forme, je povinný konzultovať s lekárom.
8.4. Objednávateľ berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace Webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkané Služby) sú chránené autorským právom. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace Webové rozhranie obchodu.
8.5. Objednávateľ nie je oprávnený pri využívaní Webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Webového rozhranie obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov alebo klientov Poskytovateľa a ktorý je v súlade s jeho určením.
8.6. Objednávateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do Webové stránky alebo v dôsledku použitia Webové stránky v rozpore s ich určením.
8.7. V prípade nespokojnosti Objednávateľa s poskytnutou Službou alebo správaním pracovníka Poskytovateľa je Objednávateľ oprávnený podať sťažnosť, a to elektronicky na adresu elektronickej pošty Poskytovateľa: SK.callcentrum@synlab.com alebo na adresu pre doručovanie: Limbova 5, 831 01 Bratislava. Poskytovateľ je povinný vybaviť sťažnosť do 30 dní odo dňa jej obdržania, túto lehotu môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalších 30 dní. Poskytovateľ je ďalej povinný navrhnúť Objednávateľovi ústnej prerokovanie sťažnosti, ak je to vzhľadom na jej charakter vhodné, umožniť Objednávateľovi nahliadať do sťažnostného spisu a vyhotovovať z neho kópie a poskytnúť na požiadanie včasnú a nutnú súčinnosť príslušnému správnemu orgánu pri šetrení sťažnosti, ak ním bude šetrená. Informáciu o vybavení sťažnosti Objednávateľa zašle Poskytovateľ na elektronickú adresu Objednávateľa, pokiaľ z tejto bola zaslaná, inak na inú adresu uvedenú pre doručovanie Objednávateľom.
8.8. Poskytovateľ je oprávnený poskytovať Služby na základe príslušného povolenia. Kontrolu v súvislosti s poskytovaním zdravotníckych služieb vykonáva Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, v ktorom sú Služby poskytované, Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Dohľad v oblasti ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Dozorný úrad“). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva v obmedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním Zákona č. 102/2014 Z.z.
8.9. V prípade sporu Objednávateľa o právo vyplývajúce zo Zmluvy uzavretej s Poskytovateľom, ktorý sa medzi účastníkmi nepodarí vyriešiť priamo, vzájomnou dohodou, je príslušným orgánom na konanie a rozhodovanie o spore nezávislý súd Slovenskej republiky, pričom rozhodovať bude podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Toto ustanovenie sa v prípade, že Objednávateľom je subjekt s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, považuje za dohodu, ktorou sa zakladá v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej Únie právomoc slovenského súdu rozhodovať o prípadných sporoch strán, pričom strany ako miestne príslušný súd stanovili vo veci vecne príslušný súd.
8.10. Služba sa môže uplatniť u Poskytovateľa najneskôr do 2 mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZASIELANIE OBCHODNÝCH SDELENÍ A UKLADANIE COOKIES

9.1. Ochrana osobných údajov Objednávateľa sa poskytuje v súlade s nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016 / 679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti sa spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95 / 46 / ES (ďalej len Nariadenie) a zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon) a vykonávacích predpisoch o ochrane osobných údajov. Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov je k dispozícii pod týmto odkazom: ZDE
9.2. Poskytovateľ pre zaistenie správy Webových stránok dojednal zmluvu so spoločnosťou: Shoptet, a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, IČ 28935675.

10. DORUČENIE

10.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so Službou alebo Zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená elektronickou poštou, prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo osobne. Objednávateľovi je doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho Užívateľskom účte alebo odovzdaných Osobných údajoch.
10.2. Ktorákoľvek písomnosť je doručená:

 1. v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
 2. v prípade doručovania osobne prevzatím zásielky adresátom,
 3. v prípade zásielky odosielané prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb sa považuje zásielka za doručenú dňom prevzatia adresátom, prípadne piatym dňom po jej uložení u prevádzkovateľa poštových služieb, odmietol ak adresát zásielku prevziať alebo ju v úložnej dobe nevyzdvihol,
 4. v prípade doručovania osobne tiež odmietnutím prevzatia zásielky, odoprie ak adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať, keď zásielka zostane vo sfére vplyvu tejto osoby.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Ak vzťah súvisiaci s používaním Webovej stránky alebo právny vzťah založený Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany súhlasia, že vzťah sa riadi slovenským právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľov a pacientov vyplývajúce z platných právnych predpisov.
11.2. Ak je niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa tak stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neplatnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia Zmluvy alebo Obchodných podmienok si vyžadujú písomnú formu.
11.3. Zmluva vrátane Obchodných podmienok sa uchováva Poskytovateľom v elektronickej forme a nie je prístupná.
11.4. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom/Príjemcom sa spravujú právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 13 organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
11.5. K obchodným podmienkam je priložený vzorový formulár pre Oznámenie o odstúpení od zmluvy.

 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1. 5. 2022.