Otvorili sme pre vás nové odberové pracovisko v BRATISLAVE.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

v súlade s ustanovením § 13 ods. 1. písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon č. 18/2018“) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

Odoslaním tohto formulára a „kliknutím" na možnosť súhlasím, ako dotknutá osoba, udeľujem súhlas so spracovaním svojich nižšie uvedených osobných údajov, ktoré týmto dobrovoľne poskytujem prevádzkovateľovi osobných údajov, a to spôsobom ďalej v tomto súhlase uvedeným. Beriem na vedomie, že tieto osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, predstavujú tzv. Osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES ( „GDPR").

Prevádzkovateľ osobných údajov je spoločnosť synlab slovakia s. r. o., so sídlom Limbova 5, Bratislava 831 01, IČO: 35 878 151, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 30922/B (ďalej len „Prevádzkovateľ osobných údajov“).

Moje osobné údaje, ktoré dobrovoľne poskytujem Kontrolórovi osobných údajov, sú nasledovné:

  • meno
  • priezvisko
  • adresa
  • e-mail
  • telefónne číslo

Súhlas so spracovaním svojich uvedených osobných údajov udeľujem na účely:

Zasielania obchodných oznámení a ponúk Prevádzkovateľa osobných údajov a ďalšie marketingové účely Prevádzkovateľa osobných údajov spojené s ponukou služieb; zasielanie informácií o organizovaných akciách, výrobkoch, službách a iných aktivitách (napr. formou zasielania newsletterov); kontaktovanie za účelom prieskumov trhu a za účelom marketingových výskumov; kontaktovanie za účelom priania k Vianociam a Veľkej noci alebo iným sviatkom a zasielanie zľavových poukazov, darčekov, apod.

Spracovanie osobných údajov je k naplneniu týchto účelov nevyhnutné. Právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Vyššie uvedené osobné údaje bude zhromažďovať a spracovávať iba Správca.

Robíme opatrenia určené na dodržanie požiadaviek stanovených príslušnými právnymi predpismi a na zabezpečenie primeranej ochrany.

Vyššie uvedené osobné údaje je Prevádzkovateľ osobných údajov oprávnený spracovávať po dobu 3 rokov od udelenia môjho súhlasu, popr. do odvolania môjho súhlasu. Beriem na vedomie, že pred uplynutím tejto doby ma môže Prevádzkovateľ osobných údajov kontaktovať za účelom obnovenia môjho súhlasu a že bez jeho obnovenia budú moje osobné údaje po uplynutí uvedenej doby trvalo zmazané.

Beriem na vedomie, že ako dotknutá osoba mám právo požadovať od Prevádzkovateľa osobných údajov prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), ich opravu alebo vymazanie (čl. 16 alebo čl. 17 GDPR), popr. obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR) a právo namietať proti vykonávaným spracovaniam (čl. 21 GDPR). Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR mám ako dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa ma týkajú a ktoré som poskytol Prevádzkovateľovi osobných údajov. Ďalej tiež podľa súčasnej platnej právnej úpravy beriem na vedomie, že mám práva podľa § 21 a násl. Zákona č. 18/2018, tj. Predovšetkým právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu údajov, vymazanie alebo právo na obmedzenie spracovanie.

Ako dotknutá osoba môžem v otázkach spracovaní svojich osobných údajov kontaktovať Prevádzkovateľa osobných údajov, a to na e-mailovej adrese poverenec@synlab.sk. Na tejto
e-mailovej adrese môžem tiež svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Ak sa ako dotknutá osoba domnievam, že sú moje osobné údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, mám právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa osobných údajov so žiadosťou o nápravu. Ak bude žiadosť uznaná za oprávnenú, Prevádzkovateľ osobných údajov okamžite odstráni chybný stav. Tým nie je dotknutá moja možnosť ako dotknutej osoby podať sťažnosť priamo pred orgánom dozoru, ktorým je vo veci spracovania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, sídliaci na adrese: Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Udeľujem týmto svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov od Prevádzkovateľom osobných údajov na účely, v rozsahu a po dobu špecifikovanú vyššie. Beriem na vedomie, že od Prevádzkovateľ osobných údajov bude tento súhlas archivovať na účely plnenia právnej povinnosti od Prevádzkovateľa osobných údajov byť schopný doložiť, že som udelil súhlas s vykonávaným spracovaním.