Otvorili sme pre vás nové odberové pracovisko VINIČNÉ (okres Pezinok).

Podmienky ochrany osobných údajov

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť synlab slovakia s. r. o., so sídlom Limbova 5, Bratislava 831 01, IČO: 35 878 151, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 30922/B (ďalej len „spoločnosť synlab" alebo „synlab") vydáva toto Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov a informačné oznámenie (ďalej len „Vyhlásenie"), a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR"), ktoré nadobúda účinnosť dňa 25.05.2018.

Slovenské znenie Nariadenia GDPR je možné nájsť na nasledujúcej internetovej adrese:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1527155924007&uri=CELEX:32016R0679

Toto Vyhlásenie je spoločnosťou synlab vydané predovšetkým za účelom informovania zákazníkov a návštevníkov internetového obchodu spoločnosti synlab ako subjektov údajov o tom, akým spôsobom, za akým účelom a v akom rozsahu sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Vyhlásenie ďalej poskytuje informácie o tom, aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva

I. Čo sa v tomto dokumente dozviete?

 • Vysvetlenie hlavných pojmov (článok II)
 • Účel spracúvania a právny základ pre spracúvanie (článok III)
 • Kategórie spracovávaných osobných údajov (článok IV)
 • Spracovanie na základe plnenia zmluvy (článok V)
 • Spracovanie na základe oprávneného záujmu (článok VI)
 • Spracovanie na základe plnenia právnych povinností (VII)
 • Spracúvanie údajov na základe súhlasu (článok VIII)
 • Kontaktné informácie v súvislosti s ochranou osobných údajov (článok IX)
 • Kategórie príjemcov osobných údajov (článok X)
 • Spôsob a doba uchovávania osobných údajov (článok XI)
 • Práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane jej osobných údajov (článok XII)
 • Následky prípadného neposkytnutia osobných údajov (článok XIII)

 II. Vysvetlenie hlavných pojmov

Najskôr by sme Vám radi vysvetlili hlavné pojmy, ktoré v tomto Vyhlásení zaznejú. Tieto pojmy sú prevzaté z Nariadenia GDPR, kde nájdete ich presné právne definície.

Na účely tohto Vyhlásenia a jeho zrozumiteľnosti sme si dovolili niektoré právne definície zjednodušiť a sprehľadniť.

Nižšie uvedené pojmy používané v tomto Vyhlásení majú nasledujúci význam:

„Osobné údaje" = všetky informácie o dotknutej osobe
„Dotknutá osoba" = jedinečná fyzická osoba (človek), ktorú možno na základe určitých údajov priamo alebo nepriamo identifikovať
„Spracúvanie" = akákoľvek operácia s osobnými údajmi, najmä ich zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie
„Prevádzkovateľ osobných údajov" = fyzická alebo právnická osoba alebo orgán verejnej moci, ktorý určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov
„Sprostredkovateľ osobných údajov" = fyzická alebo právnická osoba alebo orgán verejnej moci, ktorá spracováva osobné údaje pre prevádzkovateľa

III. Účel spracúvania a právny základ pre spracúvanie

Spoločnosť synlab má vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spracúva, spravidla postavenie prevádzkovateľa osobných údajov. Prevádzkovateľom je subjekt, ktorý určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov a je za spracúvanie primárne zodpovedný. Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva na účely vyplývajúce z jeho činnosti (napr. na základe zákonom stanovenej povinnosti, alebo na zabezpečenie riadneho plnenia zo zmlúv), ale môže ich spracovávať aj pre vlastné stanovené účely napr. na účely svojich oprávnených záujmov, pokiaľ tieto záujmy neprevyšujú záujem na ochrane základných práv a slobôd dotknutej osoby.

Spoločnosť synlab spracováva osobné údaje na základe nasledujúcich dôvodov vyplývajúcich z Nariadenie GDPR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie GDPR);
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia GDPR);
 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na spoločnosť synlab (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nariadenia GDPR);
 • dotknutá osoba udelila na spracúvanie svojich osobných údajov súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR).

IV. Kategórie spracovávaných osobných údajov

Spoločnosť synlab spracováva tieto kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje - meno, priezvisko, rodné číslo, adresa bydliska/sídla, IČO a DIČ, ak ste podnikajúcou fyzickou osobou, užívateľské meno, heslo
 • Kontaktné údaje - doručovacia adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo faxu a ďalšie podobné informácie
 • Údaje o objednávkach - najmä bankové spojenie, platobnej histórie, história objednávok, spôsoby doručenia

 V. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Spoločnosť synlab spracováva vyššie uvedené osobné údaje za účelom realizácie Vašej objednávky urobené prostredníctvom jej internetového obchodu. Takéto spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné pre výkon zmluvy, a preto spoločnosť synlab nepotrebuje k ich spracovaniu Váš súhlas.

VI. Spracovanie na základe oprávneného záujmu

Na základe oprávneného záujmu spracúva spoločnosť synlab Vaše osobné údaje najmä za účelom ochrany svojich právnych nárokov, ktoré vznikli alebo môžu v budúcnosti vzniknúť zo zmluvného vzťahu medzi Vami a spoločnosťou synlab.

Na základe oprávneného záujmu spracúva spoločnosť synlab Vaše osobné údaje tiež za účelom priameho marketingu, ak ste prostredníctvom internetového obchodu spoločnosti synlab už v minulosti urobili objednávku. Na základe toho možno dôvodne predpokladať, že Vás ponuky spoločnosti synlab uskutočnenej prostredníctvom obchodných oznámení zaujímajú. Ani k takémuto spracovaniu Vašich osobných údajov spoločnosť synlab nepotrebuje Váš súhlas. Proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo vzniesť námietku, na základe ktorej už Vaše údaje pre tieto účely nebudú naďalej spracúvané. Od odoberania obchodných oznámení sa môžete tiež kedykoľvek odhlásiť.

Spoločnosť synlab ďalej spracováva niektoré osobné údaje svojich klientov a zmluvných partnerov, popr. tretích osôb v prípadoch, keď je to potrebné na ochranu jej majetku či ďalších oprávnených záujmov. Vo všetkých týchto prípadoch však spoločnosť synlab dôsledne dbá na to, aby jej záujmy neprevážili záujmy alebo základné práva a slobody dotknutých osôb, ktorých osobné údaje majú byť spracované.

VII. Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Spoločnosť synlab spracováva Vaše osobné údaje tiež za účelom plnenia povinností, ktoré spoločnosti synlab plynú z príslušných právnych predpisov. Ide najmä o povinnosti ustanovené daňovými a účtovnými predpismi, zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Ak sú Vaše osobné údaje spracovávané z tohto dôvodu, nemusí spoločnosť synlab pre takéto spracovanie získať Váš súhlas.

VIII. Spracovanie na základe súhlasu

Za účelom zasielania obchodných oznámení spracúva spoločnosť synlab osobné údaje tiež na základe súhlasu dotknutej osoby.

Na zabezpečenie a vylepšovanie funkčnosti svojho internetového obchodu spracúva spoločnosť synlab aj údaje týkajúce sa prevádzky internetového obchodu, napríklad údaje o návštevách internetového obchodu spoločnosti synlab (k tomu slúži najmä cookies, popr. IP adresa návštevníka stránok a podobné údaje).

V neposlednom rade spracováva spoločnosť synlab Vaše osobné údaje pre vedenie Vášho účtu v internetovom obchode, ak sa zaregistrujete, ale neurobíte žiadnu objednávku, ktorá by viedla k spracovaniu Vašich osobných údajov tiež na základe plnenia príslušnej zmluvy.

Údaje spracovávané na účely uvedené v tomto článku nie ste povinní spoločnosti synlab poskytovať a sú spracovávané iba na základe vášho súhlasu. Súhlas so spracovaním vyššie uvedených údajov máte právo kedykoľvek odvolať odoslaním emailu na adresu: poverenec@synlab.sk

IX. Kontaktné informácie spoločnosti synlab ako správca osobných údajov

Obchodná firma: synlab slovakia s. r. o.
IČO: 35 878 151
so sídlom: Limbova 5, Bratislava 831 01
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 30922/B
E-mail: poverenec@synlab.sk

X. Príjemcovia osobných údajov

Na spracovanie osobných údajov sa vedľa Prevádzkovateľa osobných údajov a jeho zamestnancov podieľajú v potrebnom rozsahu tiež tretie osoby. Prenos osobných údajov dochádza predovšetkým ku Sprostredkovateľom osobných údajov, ktorí spoločnosti synlab poskytujú serverové, webové, cloudové, IT a ďalšie služby potrebné pre prevádzku internetového obchodu, ďalej ku Sprostredkovateľom osobných údajov, ktorí spoločnosti synlab zabezpečujú marketingové služby, a tiež ku Sprostredkovateľom osobných údajov, ktorí spoločnosti synlab poskytujú služby pre zabezpečenie platby, prepravy a ďalšie služby potrebné na vybavenie Vašej objednávky. Pred akýmkoľvek odovzdaním Vašich osobných údajov tretej osobe vždy s touto osobou uzavrie spoločnosť synlab písomnú zmluvu, ktorá obsahuje tie isté záruky pre spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava spoločnosť synlab.

V súlade s Nariadením GDPR môže spoločnosť synlab prenášať osobné údaje do iných krajín Európskej únie, a to najmä v rámci využívania informačných systémov, kedy prevádzkovatelia príslušných cloudových služieb majú umiestnené serverová úložiska v iných krajinách Európskej únie.

Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a poskytnúť im ochranu minimálne na rovnakej úrovni ako spoločnosť synlab.

XI. Spôsob a doba uchovávania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je vykonávané riadne preškolenými pracovníkmi, prípadne prebieha spracovanie v stanovených prípadoch u spracovateľov - tretích strán poverených na tento účel spoločnosťou synlab. Na spracovanie dochádza primárne prostredníctvom výpočtovej techniky, a to za dodržania prijatých bezpečnostných zásad pre zabezpečenie riadneho nakladania s osobnými údajmi, vrátane dátovej a bezpečnosťou integrity príslušných systémov.

Za týmto účelom prijala spoločnosť synlab technickoorganizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako i k inému zneužitiu osobných údajov.

Spôsob, ktorým spoločnosť synlab spracúva Vaše osobné údaje, zahŕňa manuálne aj automatizované spracovanie v informačných systémoch a vo fyzickej podobe. V žiadnom prípade však nedochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov automatizovaným rozhodovaním a profilovaním.

S Vašimi osobnými údajmi nakladá spoločnosť synlab v súlade s platnými právnymi predpismi a chráni ich pomocou všetkých technických a organizačných opatrení, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Osobné údaje spracovávame len po dobu, ktorá je nevyhnutná na účely ich spracovania, teda najmä pre výkon všetkých práv a povinností vyplývajúcich z právnych predpisov alebo zmluvy či po dobu, v ktorej možno uplatniť nároky vyplývajúce z predmetného zmluvného vzťahu, najdlhšie však po dobu 10 rokov, ak nestanoví platný právny predpis inak. V prípade zistenia, že osobné údaje nie sú naďalej potrebné pre žiadny z účelov, na ktoré boli spracovávané, údaje vymažeme.

Osobné údaje, ku ktorých spracovanie spoločnosť synlab s výnimkou Vášho súhlasu neoprávňuje žiadny iný dôvod stanovený Nariadením GDPR, spracúva spoločnosť synlab len s Vašim súhlasom, a to po dobu trvania tohto súhlasu.

XII. Práva dotknutej osoby vo vzťahu k ochrane jeho osobných údajov 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva, ktoré môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu: poverenec@synlab.sk. 

 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú - máte právo vyžiadať si kópiu svojich osobných údajov, ktoré o Vás spoločnosť synlab spracováva;
 • Právo na opravu osobných údajov v prípade nesprávnych údajov, alebo právo na doplnenie v prípade neúplných osobných údajov;
 • Právo na vymazanie osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby (právo „byť zabudnutý"), kedy spoločnosť synlab vymaže Vaše osobné údaje a nebude ich naďalej uchovávať, ak je daný niektorý z dôvodov ustanovených právnymi predpismi (napríklad z dôvodu protiprávnosti ich spracovania alebo nepotrebnosti spracúvaných osobných údajov pre stanovené účely);
 • Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak je daný niektorý z dôvodov ustanovených právnymi predpismi (napríklad z dôvodu nezákonnosti spracovania alebo nepresnosti spracúvaných osobných údajov);
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika), ak sa domnievate, že je spracovaním osobných údajov porušené Nariadenie GDPR, popr. iný právny predpis;
 • Právo na prenosnosť údajov, ktoré ste spoločnosti synlab poskytol/a, a ktoré sú spracovávané automatizovane na základe zmluvy alebo Vášho súhlasu.

Ďalej máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov tieto práva:

 • Právo namietať spracovanie, ak právnym základom spracovania sú oprávnené záujmy spoločnosti synlab.
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak je súhlas právnym základom pre príslušné spracovanie osobných údajov.

XIII. Následky prípadného neposkytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov zákazníka, ktoré spoločnosť synlab potrebuje pre plnenie príslušnej zmluvy, je nevyhnutné. Bez poskytnutia týchto osobných údajov by spoločnosť synlab nemohla riadne plniť svoje zmluvné povinnosti. 

V prípade osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe Vášho súhlasu, je poskytnutie tohto súhlasu úplne dobrovoľné. Neposkytnutie, resp. odvolanie súhlasu pre Vás v takomto prípade nebude mať žiadne dôsledky. Avšak aj v prípade, že dôjde k odvolaniu súhlasu, zostane spracovanie osobných údajov pred odvolaním súhlasu v súlade s právnymi predpismi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.10.2021.