Otvorili sme pre vás nové odberové pracovisko v BRATISLAVE.

Odstúpenie od zmluvy

Potvrdzujem, že som bol Poskytovateľom poučený v zmysle ust. § 4 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že ak sa má na základe Zmluvy začať poskytovanie Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy alebo ak o poskytovanie Služby  požiadam pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy strácam po úplnom poskytnutí Služby právo na odstúpenie od Zmluvy.